Att uttrycka det svåra online. En kort summering

Projektet startade 1:a april 2009 och avslutades 30:e  juni 2012 . Inom ramen för projektet har det publicerats  en forskningsrapport, Digitala erbjudanden. Om ungas erfarenheter av information, stöd och samspel med vuxna online och en antologiskrift Forskning som utvecklingsarbete. Gemensamt arbete kring nätstöd till unga på Killfrågor, Tjejzonen och UMO.se.  Boken Känsliga frågor. Om stöd till unga via nätet, finns utgiven på Liber förlag.

I en kort övergripande sammanfattning av resultaten kan sägas att  det via digitala miljöer finns möjligheter att samverka med unga i relationella system som kan bidra till samspel där den unga människan upplever sig få det stöd den behöver utan att känna sig ”utlämnad” till vuxnas bedömningar och kontroll. De maktstrukturer som unga i den här studien uppfattar som gällande i sina samspel med vuxna om känsliga frågor kan jämnas ut. Detta kan dock enbart göras gällande om andra enheter i systemet så som vuxna, den medierade kommunikationen, webbplatsen, rådande diskurser stödjer detta i sina aktörskap. Sett ur det här perspektivet kan information och stöd online till unga ses antingen som ett komplement till, eller som alternativ till, information och stöd i det fysiska rummet. Det kan också ses som en möjlighet för unga att utveckla tilltro till sig själva och till vuxenvärlden utifrån den möjlighet till handlingsutrymme som dessa relationella system kan bidra med.

Vill du få mer ingående kunskap om projektets forskning och resultat kan du gå in under fliken publikationerDär kan du ladda ner projektets forskningsrapport och antologiskrift

Annonser